2019-2020 Ortaokul Matematik 2. Dönem Zümre

2019 – 2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ……………………… ORTAOKULU
2. DÖNEM MATEMATİK DERSİ
ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

 

TOPLANTI NO                       : 2
TOPLANTI YERİ                    :
TOPLANTI TARİHİ                :
TOPLANTI SAATİ                  :
TOPLANTIYA KATILANLAR :

GÜNDEM MADDELERİ:

 1. Açılış ve yoklama,
 2. Bir önceki yıl alınan kararların incelenmesi
 3. 2504 ve 2488 sayılı tebliğler dergilerinde yayımlanan Atatürk İlke ve İnkılâplarının yönergesi ve Atatürkçülük konularının görüşülüp günlük planlara aktarılması,
 4. dönem yapılan Nitelendirilmiş yıllık planlara göre, konuların zamanında işlenip işlenemediğinin, iş takvimi ve çalışma programına uyulup uyulamadığının tespiti, yazılan amaç ve davranışların gerçekleşme durumunu değerlendirilmesi,
 5. dönemde uygulanacak ölçme ve değerlendirme sistemi hakkında karar verme,
 6. Proje görevlerin toplama zamanın tespiti. Proje görevlerinin değerlendirme hususları,
 7. Derslerde uygulanacak yöntem ve teknikler ile ölçme değerlendirme konularının görüşülmesi,
 8. Başarıyı artırmada alınacak önlemler,
 9. Liselere giriş sınavıyla ilgili çalışmalar
 10. Ders öğretmenleri-veli ve öğrencilerle yapılacak görüşmelerin planlanması
 11. Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği
 12. Dilek, temenniler ve kapanış

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 1. Matematik zümre öğretmenleri toplantısı …………… başkanlığında başlatıldı.
 2. Bir önceki toplantıda alınan karalar okundu. Alınan karalar incelendiğinde ilk dönem için yapılacak çalışmaların olumlu sonuçlandığı ama her sınıfta birkaç öğrencinin derse ilgisi olmadığı ve geçen süreçte de derse ilgi duymadıkları bu yüzden ve sınıf seviyesinde olan öğrencilerin bilmesi gereken temel seviyede olmadıkları sebebiyle ders başarısının istenilen düzeye ulaşmadığı belirtildi.
 3. 2504 ve 2488 sayılı tebliğler dergisinden Atatürkçülükle ilgili konular görüşüldü. ………….. yıllık planlara alınan bu konuların zamanı olan gün ve haftalarda derslerde işlenmesi gerektiğini önemle vurguladı. Türk Milli eğitimin genel amacı okundu.

 

Türk Milli eğitimin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini;

 1. Atatürk inkılâp ve ilkelerine anayasada bulunan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye cumhuriyetine karşı görev sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek.
 2. Beden, zihin, ahlak ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yırtıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek.
 3. İlgi istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranış ve davranış ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak süreniyle hayata hazırlamak. Ve onların kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarına sağlamak.

Böylece bir yandan Türk vatandaşlarını ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak öte yandan mili birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini Çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

Madde 10: Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılâp ve ilkeleri ve anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğrenilmesine önem verilir.
Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Tür dilinin, eğitimin her kademesinde özellikler bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir. Çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışılır. Bu maksatla Atatürk kültür dil ve tarih yüksek kurumu işbirliği yapılarak milli eğitim bakanlığınca gerekli tedbirler alınır.

 1. Matematik Öğretmeni ………….. yıllık planları bazı sınıflarda başarılı bir şekilde uygulamamıza rağmen bazı sınıflarda ise başarısız öğrencilerle başarılarını artırma amaçlı konuşmalar ve onları kazanmaya yönelik çalışmalar yaptığımızdan tam olarak yıllık planlarını uygulamada sorun yaşadığını belirterek planlarda yazılan amaç ve davranışların öğrencilere kazandırıldığını söyledi.
 2. Zümre başkanı ………… ölçme ve değerlendirmenin MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde 42.maddede belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılması gerektiğini söyledi. Matematik Öğretmeni ………… sınavların ve değerlendirmelerin ilköğretim yönetmeliğinin belirtilen ölçme ve değerlendirme esaslarına göre yapıldığını belirtti. ………… eğitim öğretim yılının 2.döneminde yapılacak olan sınavların hem çoktan seçmeli hem de yazılı cevaplandırma gerektirecek şekilde hazırlanarak bir ders saati içerisinde, sorular fotokopi yapılarak, soruların cevaplarının puanları sınav kâğıtlarında belirtilerek, önceden bildirilen konular dâhilinde hazırlanacak ve uygulanacaktır. Öğrencilere en az bir hafta önceden sınav günü ve saati duyurulacak ve ölçme değerlendirme sonuçları en geç iki hafta içerisinde öğrencilere duyurulacaktır. Bu dönem boyunca tüm sınıflara 2 sınav yapılacaktır. Proje konularının ilk dönem zümrede karar verilen konular dâhilinde dağıtılmış olduğu görülmüştür. Puanlama öğrencilere bildirilmiştir.
  Matematik Öğretmeni ………… yazılı tarihlerinin 1. zümre belirtildiği gibi uygulanacağını belirtti.
 3. Matematik Öğretmeni ………… 2.dönem başında proje konularının öğrencilere dağıtılmış olduğunu, zaman zaman görev hakkında ne yaptıklarını sorarak kontrol altında tutulacağını, Nisan ayı sonunda görevleri toplayacağını ve değerlendirmeyi proje değerlendirme ölçeğine göre yapacağını belirtti.
 4. Matematik Öğretmeni ………… konuların işlenişinde müfredata bağlı kalınarak, matematik dersinde kullanılan yöntem ve teknikler ışığında;
 • Ev çalışmaları verilecek.
 • Verilen çalışmalar olanaklar nispetinde kontrol edilecek.
 • Bir sonraki konunun bir önceki konu ile ilgili yönleri verilecek.
 • Konular seviyeye uygun işlenecek, üst seviyedeki öğrenci kaybedilmeden, alt seviyedeki öğrenci seviyesine inilecek.
 • Bireysel ve grup çalışmaları yaptırılacak.
 • Anlatım, soru-cevap … vb. yöntemlerden yararlanılacak.
 • Bolca alıştırma çözülerek tekrar yapılmasının davranış olarak kazandırılması sağlanacak.
 1. Zümre Öğretmenleri önceden kararlaştırılan ortak tutum maddelerini şu şekilde belirttiler;
 • Derslere mutlaka hazırlıklı ve planlı şekilde girilmesine,
 • Derslere zamanında girilip çıkılmasına, öğrenciden de bu davranışın istenmesine,
 • Öğrencinin derse daha aktif katılımını sağlamak için konuya uygun yöntem ve tekniklerin uygulanmasına,
 • Öğrenciyi gereğinde konu ile ilgili hiçbir şey bilmiyor gibi kabullenip konuyu en basitten alarak öğrencinin ilgisinin artırılmasına,
 • Öğrenciye mümkün olduğunca ismi ile hitap edilmesine ve bu yolla öğrencide öz-güven duygusunun geliştirilmesine,
 • Matematik öğretiminin amacının ve öneminin öğrenciye anlatılmasına, güncel uygulamalardan örnekler vererek gerekliliğine inandırılmasına,
 • Matematik dersinin başarılamaz bir ders olmadığının inandırılmasına, bunun içinde her öğrencinin ilgisini çekebilecek basit ve mantık ürünü kısa soruların sorulmasına,
 • Zayıf fakat gelişmeye elverişli öğrencilerin belirlenip bunlara yardımcı olunmasına,
 • Öğrencilerin hepsinden aynı başarının beklenemeyeceği gerçeğinden hareketle, zayıf öğrencilere anlayışla ve sabırla ve tatlı sert bir disiplin anlayışı ile yaklaşılmasına,
 • Öğrenciye bir takım prensiplerimizin olduğunun hissettirilmesine, bu prensiplerimizde tutarlı davranarak kalıcı bir disiplinin sağlanmasına,
 • Derslerde ve öğrencilerle ilişkilerde argo ve günlük konuşma dilinin çirkinliklerine yer verilmemesine, güzel Türkçe’mizin kuralları ile kullanılmasına ve kullandırılmasına,
 • Öğrencilerin derslere mutlaka defter-kitap gibi ders araç gereçleri ile gelmelerinin istenmesine, sık sık yapılacak kontrollerle bunun bir davranış haline getirmelerinin sağlanmasına,
 • Temiz, tertipli ve düzenli defter tutmanın bir eğitim olayı olduğu gerçeğinin öğrenciye anlatılmasına, görev yönetmeliği gereğince tutulan defterlerin, Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyeti olarak değerlendirilmesine,
 • Öğrenci üzerinde devamlı kontrollerde bulunulmasına, günlük işlenen konuların tekrarı ve bu konuların pekiştirilmesi için görev alıştırmalarının verilmesine ve bunların takibinin mutlaka yapılmasına,
 • Derse olumlu katkısı olan, başarılı öğrencilerin sözle ya da notla mutlaka ödüllendirilmesine, bu davranışın teşvik edici bir ortamın yaratılarak sunulmasına,
 • Derslerin son 5-10 dakikasının konunun anlaşılıp anlaşılmadığını anlamak ve eksik kalan yönlerinin giderilmesi amacıyla kısa soruların sorulup, cevapların alınmasına ayrılmasına,
 • Her fırsatta ülkenin eğitilmiş insan gücüne olan ihtiyacını dile getirilmesine, bu konuda mesleki eğitimin önemine dikkat çekilmesine karar verildi.
 1. sınıf öğrencilerinin sınava yönelik hazırlıkları olsa da planlı çalışma ve verimli çalışma noktasında çoğu öğrencinin istenilen seviyede olmadığı ders içerisinde görülmektedir. Haziran ayındaki sınav için ders içerisinde, kurslarda ve ders dışı vakitlerde tüm branş öğretmenlerinin öğrencilere soru çözümü noktasında yardımcı oldukları ifade edildi. 2.dönem de ders esnasında ve diğer zaman dilimlerinde sınava hazırlanan öğrenciler için gerekli hassasiyetin gösterileceği ifade edildi.
 2. Zümre öğretmenleri ile sürekli diyalog halinde olma ve gerektiği zamanlarda öğrenci velileriyle birebir görüşme kararı alındı.
 3. Diğer zümre öğretmenleriyle yeri geldikçe birlikte çalışmalar yapma kararı alındı. Türkçe öğretmenleri ile dilimizi doğru kullanıp öğrencilerimize daha yararlı olunması, diğer ders öğretmenleri ile matematik işlemlerin kullanımı sırasında karşılaştıkları zorlukları çözmede fikir alış-verişi yapılması ayrıca sportif ve kültürel faaliyetlere katılan öğrencilerin derslerimizdeki başarılarının dikkatle gözlenip, uygun tedbirlerin alınması kararlaştırıldı.
 4. Zümre Başkanı ………… eğitim öğretim yılının II. döneminin sağlıklı, mutlu ve başarılı geçmesi dileğiyle toplantı sona erdi.

 

Matematik Öğretmeni                                                                                             Matematik Öğretmeni

UYGUNDUR

Okul Müdürü

Bir cevap yazın