2019-2020 Lise Matematik Aylık Zümre (Kasım)

MATEMATİK DERSİ KASIM AYI ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI NO: 2

DERSİN ADI:  Matematik

TOPLANTI TARİHİ: 18.11.2019

TOPLANTI YERİ  :  Z- Kütüphane

TOPLANTI SAATİ  :   11:00

ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ :    Murat İCİK  ,  Mehmet KAYA,  Nimetullah DOĞAN,  Neslihan HALICI,  Salih TİFTİK

GÜNDEM MADDELERİ :

1 )   Açılış ve yoklama

2 )   Bir önceki toplantıda alınan kararlar,

3)   Zümre toplantıları ile ilgili Orta Öğretim Kurumları yönetmeliğinin (Değişik: RG-5.9.2019-30879)   111. Maddesinin veya 27.09.2019 tarihinde güncellenen Eğitim Kurulları ve Zümreleri yönergesinin incelenmesi.

4 ) (Değişik: RG-1.9.2018-30522) Atatürkçülükle ilgili konuların üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması ile öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması.

5 )  Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi

6 )  Üstün zekâlı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi,

7 )   Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği esaslarının belirlenmesi,

8 )   Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması,

9 )   Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması,

10 )   Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,

11 )   Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanma,

12 )   Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınav analizlerinin yapılması,

13 ) Yapılan Ortak sınavların değerlendirilmesi,

14)    Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak proje konuları ile performans çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirilmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması,

15 )   İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi.

16)   Destekleme ve Yetiştirme kurslarının değerlendirilmesi,

17)   Veli – öğretmen işbirliği,

18 )   Dilek, temenniler.

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

1 )            Matematik dersi zümre öğretmenler kurulu, zümre başkanı Matematik Öğretmeni …………………….. başkanlığında 18.11.2019 tarihinde saat 10.30 ’da yukarıdaki gündem maddeleri görüşülmek üzere toplandı.  Yapılan yoklamada zümre öğretmenlerinin toplantıda hazır olduğu görüldü.

2 )      Bir önceki toplantıda alınan kararlar okundu. Bir önceki toplantıda alınan kararların uygulandığı herhangi bir aksaklık yaşanmadığı ancak performans ve proje ödevi değerlendirme ölçeğinin yeniden düzenlenmesine oy birliği ile karar verildi.

3 )   Zümre Başkanı ………………….. ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin zümre öğretmenler kurulu ile ilgili maddelerini(111.Madde) okuyarak gerekli açıklamaları yaptı.

4 )   Milli Eğitim Temel Kanununun ilk üç maddesinde ifadesini bulan amaçlar doğrultusunda 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu Mehmet KAYA tarafından okundu. Genel Amaçlar açıklandı.

Milli eğitim temel kanunun önemli maddeleri  ( 1, 2, 3, 10 , 11 , 43 , 44 , 45 , 46) okundu. Okulun kuruluş amaçları okunarak eğitim – öğretimin bu amaçlar doğrultusunda yapılması üzerinde duruldu. Milli Eğitim Temel Kanununun ilgili maddelerdeki ifadesini bulunan amaçlar doğrultusunda “ Kendine güvenen, geleceğe umutla bakan, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, vatanını ve milletini, ailesini seven ” gençler yetiştirmek için her türlü çabanın sarf edilmesine gayret gösterilecektir.

5 )   …………….. “ Matematik dersinde kullanılan teknikleri tümevarım, tümdengelim, problem çözme, sözlü anlatım, yazılı anlatım, buluş yoluyla öğretim ve soru cevap olarak sıraladı. Konular işlenirken mümkün olduğunca ilgi çekici olmalı, günlük yaşamdan örnekler seçilmeli, alıştırmalar kolaydan zora doğru seçilmeli, öğrencilerin mümkün olduğunca çok derse katılımını sağlamak için öğrencilere daha çok söz verilmeli, uygulama ve problem çözümleme artırılmalı,  akıllı tahta daha aktif kullanılmalı öğrencilerin başarılı çalışmaları değerlendirilip sözle ödüllendirilmeli ve öğrenciler çeşitli yollarla katılıma teşvik edilmelidir” dedi. “ Başarıyı arttırmak için öğrencilerin başarılı olacaklarına inandırılması  yönünde telkinde bulunulması, sık sık velilerle görüşüp öğrenci başarısının değerlendirilmesi ve dersin  konusuna göre uygulama yapılması gerektiğini ” kararı alındı.

6 )  ………………….. “ 9.sınıfa yeni başlayan öğrencilerin matematik dersine hazır olup olmadıklarının tespit etmek için yaptığımız sınavın, eksik konularda önceden önlem almamızın ve bu konular üzerinde daha fazla durmamız açısından faydalı ve öğrencilerin başarısı açısından iyi oldu. ” dedi. Üstün zekalı öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulanmasına karar verildi.

Alınan Kararlar:

 • Anlatımda öğrencinin dikkatini çekip ilgisini artıracak durumların önceden hazırlanması

Önemli noktaların ve temel kavramaların vurgulanması gerekir.

 • Her öğretmen derse hazırlıklı girip, mutlaka yıllık planını yanında bulunduracaktır.
 • Her ünitedeki öğrenme eksikliklerini, güçlüklerini belirleyerek yetersiz görülen öğrencilere öneriler söylenmelidir.
 • Birbirinin önkoşulu olan konularda sınıfta bir ders konusu anlatılmaya başlamadan önce o dersteki temel kavramların daha kalıcı öğrenilmesi açısından dersin başında önceki derslerde anlatılmış konular özetlenmelidir. O günkü anahtar niteliğindeki kavramlar belirtilmelidir. Dersin ilk beş dakikasında geçmiş konular özetlenecektir.
 • Öğrenci merkez kabul edilmelidir. Ona işlem yaptırtmalı aktif kılmak için ipuçları verilmelidir. Zaman zaman güncel araştırma konuları verilip Matematiğe bakış açılan olumlu yönde değiştirilmelidir.
 • Öğrenciye öğrenme sürecindeki durumu ile ilgili sık sık bilgi verilmelidir. Başarısı övülmelidir. Eksik veya yanlış öğrenmeleri söylenmeli, bunların doğrusu da belirtilmelidir.

7)            Türk Dili ve Edebiyat öğretmenleri ile Türkçenin iyi kullanılması, hızlı okuma teknikleri ve okuduğunu anlama ile ilgili konularda,

Rehber öğretmenlerle uyum zorluğu çekme, başarıyı arttırma ve ders çalışma teknik ve planlamalarını öğrenmeleri konusunda,

Fizik öğretmenleriyle oran orantı,  denklem çözümü konularında,

Tarih öğretmenleriyle belirli gün ve haftalarda öğrencilere rehberlik edici kaynakların sağlanması ve derslerde Atatürkçülük konularının işlenmesi esnasında işbirliğine gidilmesine karar verildi.

Bilişim Teknolojileri öğretmeni ile de akıllı tahtaların kullanılması, program kullanımı, EBA sisteminin ayrıntıları v.b. konularda işbirliği için de bulunulması kararlaştırıldı.

8) Ders kitabındaki teknoloji uygulamalarının akıllı tahtaya gerekli programları yükleyip istenilen etkinliklerin itina ile yapılmasına karar verildi.  Örneğin “GeoGebra”  programı etkileşimli tahtalara yüklenerek fonksiyon grafiklerinin çizimleri gösterilebileceği kararı verildi.

9)  Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik yıl içerisinde yapılması planlanan sosyal ve kültürel etkinliklerden bazıları aşağıda listelenmiştir.

 • Matematik ile ilgili bilimsel – güncel durumları, geçmişten günümüze süreçlerini takip için matematik panosu oluşturulması.
 • Matematik alanı ile ilgili akademisyenlerle işbirliği yapılarak etkinlik düzenlemesi
 • Zekâ oyunları odasının kurulması
 • “ Dünya Pi Günü ( 14 Mart ) ” etkinliğinin düzenlenmesi
 • TÜBİTAK (4004 – 4006) veya matematik projeleri ile ilgili çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.

 

10)  )  Murat İCİK  “Derslerin daha verimli işlenebilmesi için araç ve gereçlerin arttırılması gerektiğini, öğrencilerin ders kitabı, MEB tavsiyeli yardımcı kaynaklar, EBA yetiştirme kursu testleri (Kazanım Testleri) ve konular ile ilgili testlerden yararlanmasının iyi olacağını ” söyledi. Konuların özelliklerine göre araç gereç kullanılmasına ve kazanım testlerinin MEB Ölçme Değerlendirme Genel Müdürlüğü web sitesinden indirilerek öğrencilere çözdürülmesine karar verildi.

 

11) Okul ve çevre imkânları göz önüne alınarak “Doğadaki Altın Oran” konulu bir doğa gezisi düzenlenmesine karar verildi.

 

12 )  1.ortak yazılı sınavları yapıldı bu sınavlar okunduktan sonra sınav analizi yapılıp  hangi soru kaç öğrenci tarafından yapılmış, öğrencilerin  çoğunluğunun çözemediği soruyu ilgilendiren kazanım hangisi ise  bu kazanımla ilgili yeniden bir çalışma yapılmasına karar verildi.

13 )

Ortak sınavların cevap anahtarlarının (puan derecelendirmesi yapılmış)  bir olarak hazırlanılması ve sınav günü sınavdan sonra sınıflara duyurulması kararlaştırıldı.

14 )   Ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin 50.maddesine göre performans çalışması ve proje çalışma konuları aşağıda belirtilmiştir.

 

 

9. Sınıflar Matematik

 

10. Sınıflar Matematik 11. Sınıflar İleri Düzey Matematik  

12. Sınıflar İleri Düzey Matematik

 

1.  Mantık

2. Kümeler

3. Denklem ve Eşitsizlikler

4. Bölünebilme

5.Üçgenler

6.  Veri sayma ve olasılık

7. . 4006 Tübitak Proje Hazırlama

 

1.Veri sayma ve olasılık

2.  Fonksiyonlar

3.Analitik geometri

4.Dörtgenler  ve alanlarının bulunması, çokgenler

5.  2.dereceden denklemler ve

Eşitsizlikler

6.  Polinomlar

7.Katı cisimler

8. 4006 Tübitak Proje Hazırlama

1.  Trigonometri

2.  Fonksiyon Uygulamaları

3.  Veri, Sayma, Olasılık

4. Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri

5.   Uzay Geometri

6.    Çember ve Daire

7.    Analitik geometri

. 4006 Tübitak Proje Hazırlama

1.  Üstel ve Logaritmik Fonksiyon

2.  Diziler

3.Trigonometri

4. Dönüşümler

5. Türev

6.   İntegral

7.   Analitik Geometri

 

Proje ödevlerin hazırlanması aşamasında öğrencilere rehberlik edilmesi ve kaynak bulma konusunda yardımcı olunması, ödevlerin Kasım ayının ilk haftası öğrencilere tebliğ edilerek duyurulması, Nisan ayının 2.Haftası ise teslim alınması kararlaştırıldı.

 

Performans ödevleri ise dönem içinde öğretmenin belirlediği bir zamanda verilip teslim tarihinin ders öğretmeni tarafından belirlenmesi kararlaştırıldı.

 

Performans ve proje çalışmaları değerlendirme ölçeği yeniden aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. Değerlendirmelerin ölçeğe göre yapılması ortak karar olarak alındı.

 

PROJE-PERFORMANS ÖDEVİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

 

ÖĞRETMENİN                                                                                                    DEĞERLENDİRME SONUCU

 

Adı Soyadı           :                                                           Aldığı Puan ( rakamla ):

 

Branşı                  :                                                         Aldığı Puan  ( yazıyla ):

 

Öğretmenin imzası :

 

DERS  

Matematik

 

ÖDEVİN KONUSU  

 

 

 

ÖĞRENCİNİN

Adı           :……………………

Soyadı     :……………………

Sınıfı          :………..

Numarası :………..

 

Ödevin verildiği tarih: …../11/2019

 

Ödevin teslim alınacağı tarih: ……/04/2020

 

Öğrencinin imzası ………………………….

 

 

SIRA NO

 

DEĞERLENDİRİLECEK HUSUSLAR

 

PUAN

 

VERİLEN PUAN

 

DÜŞÜNCELER

Ödev hazırlama planı yapması ve uygulama başarısı  

10

   
Ödev için gerekli bilgi, doküman, araç, gereç toplaması ve kullanması  

15

   
Kendini geliştirmek amacı ile ödevi bizzat yapması ve çabası  

10

   
Ödev hazırlama sırasında ders öğretmeni ile diyalog kurması  

15

   
Kaynak kişilere, varsa gurup ile iletişim kurabilme yeteneği  

10

   
Ödevin doğruluk ve kullanılabilirlik derecesi  

10

   
Ödevin yazım kurallarına ve dersin özel kurallarına uygunluğu  

10

   
Düzgün ifade kullanma ve anlaşılabilir olması  

10

   
Ödevin özenle yapılması tertip, temizlik ve estetik görünümü  

10

   
  Toplam  

100

   

 

NOT:

1- Ödev konusu öğrenciye imza karşılığı bildirilecektir.

2- Öğrencinin ders öğretmeni ile görüşmesinde öğretmen tarafından notlar alınacaktır.

3- Öğrencinin çalışma planı, bilgi, doküman ve araç-gereç listesi, iletişim kurduğu kaynak kişilerin

listesi ödevin sonunda “yararlanılan kaynaklar” bölümünde belirtilecektir.

15 )   Okul idaresi ile işbirliği yapılarak sınıfların temizliği, askılıkların ve sınıf dolaplarının sabitlenmesi, sınıfta bulunan elektrik prizlerinin kontrol edilmesi gibi   iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmasına karar verildi.

 

16 )   Destekleme ve yetiştirme kurslarının 9.sınıflardan 2 şube, 10 sınıflardan 2 şube ,11.sınıflardan 2 şube ve 12.Sınıflardan 4 şube olarak açıldı ve başarılı bir şekilde devam ettiği kararına varıldı.

 

17 )   Yıl içerisinde okula gelen velilerle diyalog kurulduğu gibi, okula gelmeyen velilerle de diyalog kurulmaya çalışılacaktır. Başarısı olumsuz yönde gelişen öğrencilerin velileri ile temasa geçilerek öğrencinin sorunları giderilmeye çalışılacaktır. Okula getiremediğimiz veliler için müsait oldukları bir zamanda ev ziyaretlerinin yapılmasına karar verildi.

 

18 )   2019 – 2020 eğitim ve öğretim yılının tüm öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize hayırlı bir yıl olması dileğiyle toplantıya son verildi.

Bir cevap yazın